Verkoopsvoorwaarden Ambiente Wines

Defenities:

1. Ambiente Wines: Ambiente Belgium Lifestyle Products BV (verder in de tekst ook: Ambiente),
gevestigd te 2018 Antwerpen, Provinciestraat 38,
met ondernemingsnummer BE0730911628.
Telefoon: +32 (0) 493 996 112
e-mail:  info@ambientewines.com

2. Klant: Degene met wie Ambiente Wines een overeenkomst is aangegaan.

3. Partijen: Ambiente Wines en klant samen.


Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeen komsten en leveringen van diensten of producten door of namens  Ambiente Wines Belgium.
Partijen kunnen enkel afwijken van deze voorwaarden na uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst.


Prijzen

1. Alle prijzen die Ambiente hanteert zijn prijzen exclusief BTW en exclusief eventuele andere kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis- verzend- of transportkosten, tenzij anders vermeld of anders overeengekomen.

2. Ambiente kan de prijzen voor producten of diensten op de website of anderszins bekendgemaakt te allen tijde wijzigen.

3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Ambiente niet kon voorzien te tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
4. De consument heeft het recht op om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging een gevolg is van een wettelijke regeling.

Aanbiedingen en offertes

1. Aanbiedingen en offertes van Ambiente zijn vrijblijvend tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
4. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.

Aanvaarding

1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Ambiente zich het recht voor om de aanbieding of offerte binnen de 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekke, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
2. Mondelingen aanvaarding van de klant verbindt Ambiente slechts nadat de klant deze schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd

Gevolgen van niet tijdig betalen ,

1. Betaalt de klant niet tijdig binnen de overeengekomen termijn, dan is Ambiente gerechtigd een rente van 1% per maand in tekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is. Een gedeelte van een maand wordt daarbij voor een hele maand gerekend.
2. De klant in verzuim is bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Ambiente.
3. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag  Ambiente zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
4. In geval van faillissement, liquidatie, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Ambiente  o de klant onmiddellijk opeisbaar.
5. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Ambiente, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Ambiente te betalen.


Retentierecht

1. Heeft de klant nog openstaande rekeningen, dan kan Ambiente beroep doen op zijn retentierecht totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Ambiente heeft voldaan.
2. Ambiente is nooit aansprakelijk voor eventueel schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentie

Levering en afhaling

1. Afhaling en levering vind plaats zolang de voorraad strekt.
2. Afhaling vindt plaats bij Ambiente, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen.
3 Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant opgegeven adres.
4. Indien de klant de overeengekomen bedragen niet op tijd heeft voldaan, heeft Ambiente het recht om zijn verplichtingen op te schorten.
5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim en kan de klant een verlate levering niet aan Ambiente tegenwerpen.

Levertijd

De door Ambiente opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord ondertekende offerte aan Ambiente door Ambiente schriftelijk of elektronisch is bevestigd aan de klant.
3.Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Ambiente niet binnen de 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering

De klant dient ervoor te zorgen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten.

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, de bezorger hiervan een aantekening te laten opmaken, bij gebreke waarvan Ambiente niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade.